Ramam
Ramam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Rudhra Dhanussama
Samana Swadhanushtankhana
Bhayam Bhrantha Saathravam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam
Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Ghandeeva Mukhta Punkhanupunka
Sharaparamparaha Davaleesatham

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam
Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Hasthinapuram Samasthatithasti
Kumbhastaladi Charan Natarajam
Nataraajam

Hasthinapuram Samasthatithasti
Kumbhastaladi Charan Natarajam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam
Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam.