Awal Allah Lyrics | Road to Sangam

            
            Awal allah ho…awal allah ho….
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande
Awal allah
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande
Awal allah awal allah

Maati ek anek baat kar,
Saaji sajan haaray
Na kach poch maati kay bhanday,
Na kach poch kubharay
Hoo maati ek anek baat kar,
Saaji sajan haaray
Na kach poch maati kay bhanday,
Na kach poch kubharay
Awal allah
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande
Awal allah

Sab mein sacha ek soyi,
Kis ka kiya sab guch hoyi
Hukm pachanay soye ko janay,
Banda kahiea soyi
Hoo sab mein sacha ek soyi,
Kis ka kiya sab guch hoyi
Hukm pachanay soye ko janay,
Banda kahiea soyi
Awal allah
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande
Awal allah noor upaya,
Qudrat ke sab banday
Ek noor te sab jag upjeya,
Kaun bhale kaun mande.